Oferta

Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych i prawnych, w tym dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla innych osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Kancelaria zajmuje się:

1. doradztwem (porady, konsultacje, analizy, opinie),

2. przygotowaniem dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, umowy, ugody, regulaminy),

3. reprezentacją przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,

4. sprawami z zakresu prawa karnego w tym obroną w sprawach karnych,

5. sprawami z zakresu prawa cywilnego, reprezentowaniem klientów w sprawach z ich powództwa lub w przypadku gdy są pozwanymi,

6. reprezentowaniem klientów gdy są wnioskodawcami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

1. Prawa cywilnego

 • Umowy cywilnoprawne- tworzenie, negocjacje, realizacje, wykonanie
 • Zobowiązania- niewykonanie, nienależyte wykonanie, dochodzenie odsetek i kar umownych
 • Rzeczowe- ustalanie treści ksiąg wieczystych, zasiedzenie, podział‚ własności
 • Prawo pracy- prawa i obowiązki pracowników, odpowiedzialność majątkowa
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Windykacja należności- wniosek o egzekucję należności, pozew przeciwegzekucyjny
 • Spadki- testament, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku
2. Prawa rodzinnego
 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Rozwód, separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
3. Prawa karnego
 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Reprezentacja pokrzywdzonego
 • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego
 • Środki odwoławcze- zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna

Spytaj o szczegółową ofertę

Twój email nie będzie opublikowany na łamach tej strony www.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości